سه جزیره ایرانی خلیج پارس

 ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک

جزء لاینفک سرزمین پارسها ایران است ......

ما همه ایرانیان سرزمین پارسها حمایت خود را برای دفاع از این جزایر اعلام میداریم تا پای جان