عکسهایی از اسکناسهای قدیمی بانک مرکزی ایران ( دوره پهلوی )

 ببینید و لذت ببرید:

منبع ://http://lips-girls.persianblog.ir//

 

www.smiz.persianblog.ir


 

اسکناسهای مربوط به دوره پهلوی:

www.smiz.persianblog.ir

www.smiz.persianblog.ir

 

اسکناسهای مربوط به دوره پهلوی:

www.smiz.persianblog.ir

www.smiz.persianblog.ir

 

منبع :http://lips-girls.persianblog.ir/