ما از تبار کوروش ، فرزند جمشیدیم

پیروز بی برده ، بت نپرستیدیم

 

زنده ام به خاطر میهنم

 و خواهم مرد در راه میهنم 

 

ایران من ایران ایران ایران ایران ایرانایرانایران ایران  ایران ایران ایران  ایران ایران ایران ایران ایران  ایران

 IRAN  IRAN   نظرات زیبای شما موجب دلگرمی ماست IRAN

 ایرانیایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی

WWW.SMIZ.PERSIANBLOG.IR

IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN IRAN