جورفراق

 

ازجورفراق بیقرارم مادر

جزدردبجان شبی ندارم مادر

 

ای عشق به پیش یارمن رفتی دوش

گو ازغم دوری توزارم مادر