مادرم .............

کنج غم

 

یارب اندرکنج غم بی مادرم

مهروی را سایه بنما برسرم

 

کنج دل باغم همین بس مرمرا

کزسرای خاک رفت این مادرم

 

کنج غم بادل همین بس مرمرا

کزسرای خاک رفته مادرم

 

گریه برجورفراقش چند چند

گشته اجزای وجودم بند بند

 

گریم ونالم زهجرانش هنوز

نالۀ دل زاری غم زهرپند

 

دردبین تاکوی لیلارفت دوش

نام مجنون تاثریارفت دوش

 

گریه ام درسوگ مادرکم نشد

بارغم دارم زهجرانش بدوش

 

هجردرکنج دلم زندانی است

یارعاشق کش دلیری جانی است

 

برغمش سوزم بسان شمع زار

مادرمن سوتنم پنهانی است

 

 

درفراق یارسوزدسینه ام

من اسیرنالۀ دوشینه ام

 

ازغم مادربه دل دارددفغان

ناله های جانفروزسینه ام

 

 

دلبری  دارم  بسان  یار یار

لیکنش اینسان شده بیدل نزار

 

عشق رادرپای مادرریختم

مادرمن داغ هجرت همچونار

 

 

ازشمیم دلکش مادرخوشم

ما در دلبر نواز  مهوشم

 

عاشقم برجوربی حدنگار

هجرمادرهیزمی برآتشم

 

 

ازپریشانی بنالم روزوشب

بین که تاچون بدسگالم روزوشب

 

مادر را ببوسم  سا ل هاست

برکفش این سربمالم روزوشب

 

 

ازشهیدانم بیموزاین مرام

عشق بی انجام مارانیست نام

 

صبربرهجران نشان عاشق است

عاشقی راصبرباید والسلام

 

/ 0 نظر / 26 بازدید