خداوند میهمان هر روز ما...

روزی روزگاری زنی در کلبه ای کوچک زندگی می کرد. این زن همیشه با خداوند صحبت می کرد و با او به راز و نیاز می پرداخت. روزی خداوند پس از سالها با زن صحبت کرد و به زن قول داد که آن روز به دیدار او بیاید. زن از شادمانی فریاد کشید، کلبه اش را آماده کرد و خود را آراست و در انتظار آمدن خداوند نشست! چند ساعت بعد در کلبه او به صدا درآمد! زن با شادمانی به استقبال رفت اما به جز گدایی مفلوک که با لباسهای مندرس و پاره اش پشت در ایستاده بود وتقاضای یک تکه نان داشت، کسی آنجا نبود! زن نگاهی غضب آلود به مرد گدا انداخت و با عصبانیت در را به روی او بست. دوباره به خانه رفت و دوباره به انتظار نشست!
ساعتی بعد باز هم در به صدا درآمد . زن با امیدواری بیشتری در را باز کرد. اما این بار هم فقط پسر بچه ای پشت در بود. پسرک لباس کهنه ای به تن داشت، بدن نحیفش از سرما می لرزید و رنگش از گرسنگی و خستگی سفید شده بود. صورتش سیاه و زخمی بود و امیدوارانه به زن نگاه می کردو فقط تقاضای گرم شدن داشت! زن با دیدن او بیشتر از پیش عصبانی شد و در را محکم به چهار چوبش کوبید. و دوباره منتظر خداوند شد.
خورشید غروب کرده بود که بار دیگر در خانه زن به صدا درآمد. زن پیش رفت و در را باز کرد...
پیرزنی گوژپشت و خمیده که به کمک تکه چوبی روی پاهایش ایستاده بود، پشت در بود. پاهای پیرزن تحمل نگه داشتن بدن نحیفش را نداشت. و دستانش از فرط پیری به لرزش درآمده بودو تقاضای غذا داشت. زن که از این همه انتظار خسته شده بود، این بار نیز در را به روی پیرزن بست!
شب هنگام زن دوباره با خداوند صحبت کرد و از او گلایه کرد که چرا به وعده اش عمل نکرده است!؟
آنگاه خداوند پاسخ گفت:
من سه بار به در خانه تو آمدم، اما تو مرا به خانه ات راه ندادی!

/ 1 نظر / 24 بازدید
یک ناشناس این بهتر است

سلا م. مدتی است که در اینتر نت وبلا های زیادی می بینم. اما وبلاگ شما متفاوت از بقیه است با دیدن آن خوشحال شدم چون اول گمان می کردم جوانان این مرز وبوم به سمت دنیای عشق مجازی رفته اند. حقیقتا کمی ترسیدم و نسبت به آیند ایران نگران شدم. از آنجا که خود من هم از جوان هستم از عشق و دنیای پاک اون متنفر شدم. امید وارم همیشه در بهترین شرایط باشید تا بتوانید آن چه را که من و دیگر دوستان از آن آگاهی نداریم را نوسط شما و اشخاصی چون شما به آگاهی کامل برسیم. انشالله موفقث باشید