نامهای اصیل ایرانی بانوان

نامهای ایرانی  بانوان

بانوان ایرانی 


افرا: ستایش کردن 
افشید: شکوه خورشید 
آلیش: قابل اشتعال 
الیا: نام گل 
آمیتریس: نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا 
آموتیا: نام دوشیزه در زمان زندیه 
آناهیتا: نام فرشتگان اهورامزدا 
آندیا: همسر اردشیر اول 
آنیتا: نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه 
انوشا: خوشحالی و سرور و شادی 
انوشک: نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی 
انوشه: نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی 
آرا: آراستن و زیبا کردن 
آرمیلا: نام دختران در ایران باستان 
آرمیتان: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید 
آروشا: درخشان - نورانی - باهوش 
آرتا: نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند 
ارنواز: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید 
آرتمیس: گوینده راستی- نام دریاسالار زن 
آرتنوس: صادق - راستگو - نام دختر داریوش 
آسا: نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت 
آتاناز: نامی ایرانی 
آتنا: نامی ایرانی 
آتوسا: دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار 
آتوشه: نام عمه یا خاله شاپور شاه 
آوید: نامی ایرانی 
آویسا: آب پاک و تمیز 
آیدا: همچون ماه و مهتاب 
آیدان چهره زیبا همچون ماه - آیسان 
آیلا :نور ماه و مهتاب- آیناز 
پرشه جرقه - دختر ایرانی 
پروشات: همسر داریوش دوم 
ردیمه: همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی 
رکسانا: دختر داریوش دوم 
سپنتا: مقدس ایرانی 
وانوشه: نام گل 
آذرمهر: آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا 
آذرنوش: نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران 
آزیتا: نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران 
برسین: دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد 
بهنوش: خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر 
بهشید: نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی 
بیتا: زیبا و خوش چهره 
کاساندان: همسر کورش بزرگ 
چیستا: زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده 
دل آسا :نامی ایرانی 
درسا: همچون مروارید 
الیکا: مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران 
الیزه: نام مکانی در رودبار 
المیرا: فدا کننده 
اریکا: مرتبط با زمین 
اِستاتیرا: همسر داریوش سوم 
ایرسا: رنگین کمان 
کیانا: برخواسته از نسل کیانیان 
لبینا: نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران 
لیدا:

مهسان

مهسیما

مهسو

مهرشید 

ملیسا: مرهم - نام زنبور عسل در یونانی 
ماندان: ماندانا: - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول 
مرسده: ملکه در ایران 
میترا: فرشتگان مقدس ایران باستان 
نازنوش: نامی ایرانی 
نیسا: دختر یکی از شاهان پارتی 
نیوشه: نیوشا:- گوش دهنده- نوشه 
نوشا: پرنس در زمان ساسانیان 
پانته: آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد 
پریسا:تیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان 
پارمیس: دختر ارشد کورش بزرگ 
رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان 
ساینا: سیمرغ 
تینا: عاشق نوازش 
ویرا: ویشکا- ویدا - ویستا 
آبنوش: از زنان ویس و رامین 
آپاما: دختر سپیتمن سردار ایرانی 
آرتادخت: وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی 
آرتیستون: دختر کورش بزرگ - زن داریوش 
آرگون: شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی 
ارشانوش: از نام نامه نخعی 
برسین: زن ایرانی اسکندر گجستک 
پارمیس: دختر بردیا - نوه کورش بزرگ 
پروشات: در اوستایی به معنی بسیار شاد 
پریزاد: زن داریوش دوم هخامنشی 
پورچیستا: پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب 
جاماسبه : شهبانوی اردشیر درازدست 
چیستا: فرشته دانش و خرد 
رائیکا :پسندیده و دوست داشتنی 
رادنوش: بانوی شهرین 
سپاکو: زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد 
فرنو: مادر بزرگ اشو زرتشت 
فرگون: نام زنان در ایران باستان 
کتایون: زن کیگشتاسب در شاهنامه 
میترا: دختر مهرداد پادشاه اشکانی 
نیسا: دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی 
نیشام: نام فرشته نگهبان آذرخش 
نوشید: نام مادر مانی نقاش که خود را پیامبر نامید 
وستا: پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب 
ویدا: در اوستایی ویستا - پر دانش و فرهنگ 
هما: هفتمین پادشاه کیانی - دختر کیگشتاسب 
یاسمین: پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین 
آتری: به معنی آتش - از نامهای باستانی 
آپامه: خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی 
آرتا: از نامهای باستانی 
آندیا: زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی 
ارشین: از شاهدخت های هخامنشی 
ارشنوش: نام نامه نخعی - نام باستانی 
افروز :از نامهای پهلوی 
ناهید: اناهیت - اناهیتا - فرشته آب 
بهرو بهشاد: - بهرخ - بهتاب 
پردیس: باغ و بهشت - واژه پارادیز انگلیسی از همین است 
پریوش: پریزاد - پریسا - پریداد - پری تن 
تارا :ستاره 
تناز: مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر 
آذرگون: دختران در زمان اشکانی ویس و رامین 
آذرمهر: آتش مهر 
آرتونیس: دختر ارته باذ و خواهر برسین 
آرمه: ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین 
آذرمیدخت: دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد 
آسیمن: نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است 
آماستریس: دختر داریوش سوم 
اَدرک: دختر یزدگرد سوم ساسانی 
اَردویسور: فرشته آب در ایران باستان 
آرته دخت: شهبانو اشکانی همسر اردوان 
اَرشیت: دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی 
اَمِستریس: شهبانوی خشایارشا 
اوراشی: زن پسر سیامک 
بینا: دانا و بیننده 
دینا: نامی ایرانی 
پُرشاد :خواهر داریوش سوم هخامنشی 
پری: ویس دختری در ویس و رامین 
توشنامئیتی: فرشته مهر و دوستی 
تیتک: از نامهای زرتشتیان امروزی 
مهر نوش: نامهای رایج امروزی 
داماسپیا: شهبانوی اردشیر یکم 
رائیک:ا پسندیده و دوست داشتنی 
راتا: فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد 
زرشام: دختری از خاندان جمشید 
سپاکو: همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد 
سَتوِش: ستاره باران در زبان پهلوی 
سریرا :زیبا - خوش چهره 
سندوس: خواهر خشایارشاه 
سی سی: کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم 
سیندخت: دختر مهراب پادشاه کابل 
شراره :از نامهای رایج امروزی 
شاهیده: پارسا - پرهیزکار 
شیددخت: دختر روشنایی و نور 
فرنوش: از نامهای رایج امروزی 
گلدیس: از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل 
ماندوی: شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان 
مهدیس: از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره 
مهرو :به معنی چهره ای همچون ماه 
مهدخت: به معنی دختری همچون ماه 
مهر آریا :مهر دختر آریایها 
مهر آئین: کیش مهر ایرانی 
میرتو :از زنان شاهنشاهان هخامنشی 
نائیریکا: بانوان پارسا در دین زرتشتی 
نوشید: مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی 
نِیشام: فرشته نگهبان آذرخش 
ورتا: نامی پهلوی به معنی گل 
ویس: معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان 
هورام: واژه ای پهلوی به معنی خوش رام - خنده رو 
یوتاب: خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان 
آریا ناز: نامی ایرانی

منبع:tebyan توسط :sara7878 

/ 2 نظر / 27 بازدید
آدمک

بابا تو دیگه کی هستی..[دست][دست] دمت گرم..

زنان

همیشه دنبال همچین جایی بودم تا با اسمهای دختران ایران زمین آشنا بشم . از شما متشکرم